Obchodní podmínky

Objednání zboží - uzavření kupní smlouvy

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi společností suspect animal s.r.o. (dále jako „prodávající“) a zákazníkem (dále jako „kupující“) při prodeji a koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené ve formě nabídky ze strany prodávajícího a objednávky na dodání zboží ze strany kupujícího jako přijetí této nabídky.

 • Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká odesláním vyplněného formuláře elektronické objednávky (dále jako „objednávka“) kupujícím prodávajícímu. V objednávce musí být vyplněny tyto údaje:
  a) identifikační údaje kupujícího (jméno a příjmení, přesná a úplná adresa bydliště, popřípadě adresa dosílací, e-mailová adresa, telefonní číslo)
  b) specifikace objednaného zboží (název zboží, velikost, barva a případné další navazující specifikace) a jeho množství - počet objednaných kusů
  c) způsob platby za zboží
  d) způsob dodání zboží
 • Na objednávku kupujícího, která neobsahuje údaje nezbytné pro plnění smlouvy a dodání zboží, si prodávající vyhrazuje právo nepřihlížet. Uzavření kupní smlouvy bude kupujícímu potvrzeno zasláním automatické zprávy na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, ve kterém bude sděleno uzavření kupní smlouvy a její podstatné údaje v souladu s ustanovením § 1811  odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění.
 • Odesláním objednávky se tato považuje za závaznou, kdy odesláním objednávky dochází k přijetí nabídky prodávajícího a dochází mezi prodávajícím a kupujícím k uzavření kupní smlouvy na vybrané zboží a vstupuje tím do smluvního vztahu s prodávajícím, který se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a platnými právními předpisy České republiky. Odesláním objednávky kupující tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího bez výhrad přijímá a prohlašuje, že s těmito byl řádně před uzavřením smluvního vztahu seznámen.

Odstoupení kupujícího od smlouvy

 • Kupující je oprávněn v souladu s ustanovením § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14ti dnů a tato lhůta běží ode dne převzetí zboží, pokud se nejedná o zboží zhotovené podle osobních požadavků kupujícího (korekce barevného prošití dle vlastního návrhu, úprava rozměrů, změna použí nebo odstranění loga mimo stálou nabídku atd), kdy 14ti denní lhůta běží od přijetí zásilky oprávněným pracovníkem.
 • Kupující nemůže dle ustanovení § 1837 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění odstoupit od smlouvy, pokud jde o prodej zboží zhotoveného podle písemného přání kupujícího a osobních požadavků kupujícího a určeného osobně pro jednoho kupujícího (tzn. korekce barevného prošití dle vlastního návrhu, úprava rozměrů, změna použití nebo odstranění loga mimo stálou nabídku atd.). Upozorňujeme tedy, že takto zhotovované zboží má povahu zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí zboží tedy není v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) občanského zákoníku možné. Na zboží upravené na zakázku se také nevztahuje použití žádné slevy. Cenu může prodávající po předchoží dohodě s kupujícím navýšit o vzniklé vícenáklady ve výrobě.
 • Odstoupením kupujícího od smlouvy se uzavřená kupní smlouva ruší od počátku. Je-li kupujícím splněna podmínka poskytnutí dárku, je v rámci kupní smlouvy uzavřena i smlouva darovací mezi prodávajícím a kupujícím a to s rozvazovací podmínkou. Tedy v případě odstoupení od kupní smlouvy jak ze strany prodávajícího a nebo ze strany kupujícího, pozbývá tato darovací smlouva účinnosti a kupující je povinnem spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že dárek nebude kupujícím dle obchodních podmínek řádně vrácen, je prodávající oprávněn jednostranně započíst prodejní hodnotu dárku proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoužité, nepoškozené, originálním nepoškozeném obalu a s dokladem o jeho zakoupení u prodávajícího (fakturou), a to nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží je nutno zaslat na adresu sídla prodávajícího s průvodním dopisem, který bude obsahovat mimo jiné číslo účtu k případnému vrácení platby (prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození během přepravy) - viz reklamační řád. Náklady na vrácení zboží hradí kupující. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen:
  a) převzít zboží zpět od kupujícího
  b) vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy, cenu zaplacenou za zboží včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží a to bezhotovostní platbou na účet kupujícího uvedeného na reklamačním formuláři, který je dle obchodních podmínek nedílnou součástí vratné zásilky. K vrácení ceny zaplacené za zboží včetně souvisejících nákladů není prodávající povinen dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokazatelně prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Kupující bere na vědomí, že jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  c) v případě požadavku o vrácení zaplacené ceny za zboží včetně nákladů jiným způsobem než bezhotovstní platbou na bankovní účet určený kupujícím, má prodávající právo vrácenou částku ponížit o náklady s tímto spojené.
 • V případě zlevněných produktů označených v obchodě jako “SLEVA”, "VÝPRODEJ" nebo "OUTLET" se reklamace nevztahuje na výměnu zboží za jiné velikosti. Zboží lze pouze vrátit. Takto se označuje zboží, které se týká produktů ze starších kolekcí, kde už není skladem kompletní velikostní řada, výprodeje vzorků použitých k focení produktů, popřípadě zboží v druhé jakosti, kde je malá vada materiálu - zesílená nit (zápředek), malá skvrna nebo vada tisku - informace o případné vadě je vždy uvedena přímo v popisu produktu
 • Základní informace a reklamační formulář ke stažení najdete zde

Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. 
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • U dokončené, tedy vyrobené a již vyexpedované objednávky nelze zpětně nárokovat snížení její hodnoty na základě slevového kuponu. Tento lze využít pouze vložením v prvním kroku dokončení objednávky do kolonky pro něj určené. Popřípadě lze upravit na písemné přání objednávku v systému vedenou ve stavu přijatá pokud nastala chyba v systému a aktivní kupon nebylo možné vložit.
 • Způsob dodání zboží je prostřednictvím kurýrní společnosti PPL ve výši 139 Kč, doběrečné činí 39 Kč, náklady na zaslání zásilky hradí kupující. V případě využití dopravy do výdejního místa je pak ve výši 89 Kč, doběrečné činí 39 Kč. 
 • Náklady na doručení zásilky zboží na místo dodání uvedené kupujícím v objednávce hradí kupující. Náklady na doručení u objednávky vyšší než 2 500 Kč bez nákladů na doručení zásilky jsou zdarma a tyto náklady hradí prodávající. V případě výběru platby dobírkou je doběrečné ve výši 39 Kč účtováno vždy, tedy i v případě výše objednávky nad 2 500 Kč.
 • Zboží je během přepravy pojištěno pro případ poškození či ztráty, toto pojištění je již zahrnuto v ceně dopravy. Místo dodání zboží si stanoví kupující při objednávání zboží. Za splnění dodání zboží se považuje jeho doručení na adresu uvedenou v objednávce kupujícího
 • Dodání zboží kupujícímu bude podle dostupnosti zboží a provozních možností dílny prodávajícího realizováno v co nejkratším čase. Dodání zboží přepravní službou ke kupujícímu je 24 - 72 hodin od odeslání zboží od prodávajícího. Celková doba dodání zboží označeného MATERIÁL SKLADEM může být až 5 dní a nelze vymáhat dřívější doručení
 • Dodané zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení kupujícím vlastnictvím prodávajícího. V případě nepřevzetí zboží kupujícím si prodávající vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si kupující zboží nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i každého dalšího opětovného doručování.
 • Prodávající vystaví k objednanému zboží fakturu a dodací list
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít

Platební podmínky

 • Ceny výrobků uvedené na internetové stránce jsou pro kupujícího konečné včetně DPH. Předložením platné poukázky na slevu může kupující u prodávajícího uplatnit nárok na slevu z kupní ceny ve výši uvedené na poukázce. Slevy se nevztahují na již zlevněné zboží. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Kupující je povinen uhradit cenu zboží buď platbou na dobírku (PPL - platba možná v hotovosti nebo platební kartou) a je účtováno doběrečné ve výši 39 Kč. Dále předplatbou na účet suspect animal s.r.o. - po odeslání objednávky je vždy zasláno kupujícímu na jím zadanou e-mailovou adresu potvrzení jeho objednávky s veškerými nutnými platebními údaji. Dále je za zadanou e-mailovou adresu kupujícího zaslána výzva k platbě. V případě již zaplacené objednávky na základě platebních údajů na potvrzení ovbjednávky berte tuto výzvu k úhradě kupující za bezpředmětnou. Zboží kupující zaplatí na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno. Tento způsob úhrady je považován za zálohovou platbu na objednané zboží. Dále je možná úhrada přes platební portál GoPay. Objednávky zasílané na Slovensko je možné uhradit pouze předplatbou nebo přes platební bránu GoPay (viz bod výše). Dobírkové zásilky nejsou z provozních důvodů pro Slovensko možné.
 • V případě neuhrazení objednávky do 5 ti pracovních dnů bude tato automaticky stornována a zboží vráceno zpět do prodeje.
 • V případě prodeje zboží upravovaného na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu je povinen kupující uhradit prodávajícímu zálohu ve výši 100% z celkové konečné ceny zboží. Na zálohu prodávající vystaví zálohovou fakturu s údaji uvedenými shora. Upozorňujeme, že zhotovované zboží má povahu zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí zboží tedy není v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) občanského zákoníku možné.
 • Kupující má nárok na dopravu zdarma pokud je hodnota jeho objednávky vyšší než 2 500,- po odečtení všech slev. Kupující má dále nárok na dárek pokud je hodnota jeho objednávky vyšší než 3 500,- a výše po odečtení všech slev viz bonusový program.

Další smluvní podmínky

 • Pokud prodávající nedodrží smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat buď z důvodu zpožděné nebo zrušené dodávky výrobního materiálu, doprodeje skladových zásob zboží, ukončení výroby a prodeje daného produktu na e-shopu, popřípadě špatný nebo neúplný import dat z důvodu technické závady, je povinen o tom neodkladně informovat kupujícího. V takovém případě má prodávající právo na jednostranné odstoupení od kupní smlouvy, kdy kupující nemá právo na náhradu škody.
 • Pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění, prodávající je povinen uhradit veškeré prokázané náklady, které kupující vynaložil na objednání zboží. Při náhradním plnění je prodávající povinen kupujícímu dodat zboží ve stejné kvalitě a ceně nebo tak, jak se s kupujícím písemně dohodnou.
 • V případě, že kupující od kupní smlouvy neodstoupí a současně zboží nepřevezme, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží kupujícím vzniknou. V tomto případě má prodávající právo na jednostranné odstoupení od kupní smlouvy, které je účinné dnem odeslání tohoto jednostranného úkonu na adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Náklady spojené s opakovaným dodáním zboží jsou 180 Kč vč DPH za jednu objednávku. 
 • V případě prokazatelně opakovaného poškození prodávajícího kupujícím má tento právo na jednostranné zrušení kupní smlouvy (objednávky). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen kupní smlouvu uzavřít. Poškozením prodávajícího kupujícím se rozumí opakované nevyzvednutí odeslaných zásilek, nekomunikace ze strany kupujícího nebo opakované žádosti na stornování objednávky. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet, ze kterého byla kupní cena kupujícím uhrazena, nejpozději však do 30 dnů. Kupující bere na vědomí, že každá kupní smlouva (objednávka) včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná. 

Reklamace

 • Kupující si je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout. Pokud zjistí mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen stav zboží zkontrolovat a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození včetně fotodokumentace, který podepíše společně se zástupcem dopravce. Zodpovědnost za poškození během dopravy zboží kupujícímu nese dopravce, protože zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.
 • Prodávající zodpovídá za poškození, které má zboží při převzetí kupujícím, s výjimkou poškození vzniklého při dopravě (viz. bod shora),  a během záruční doby. Záruční doba je 24 měsíců a počne běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním. Viz reklamační řád. Pokud kupující zjistí poškození, za které zodpovídá prodávající, je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u prodávajícího.
 • Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

Reklamační řád

Tento reklamační řád je v souladu s ustanoveními platných zákonů o ochraně spotřebitele a upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky, která je uplatněna spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením platných zákonů obchodního zákoníku a vztahuje se na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

 • Na zboží prodávaném v e-shopu suspect animal s.r.o. se vztahuje záruční doba 24 měsíců za podmínek dle platných zákonů
 • Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu, byla-li věc (zboží) podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny objednaného zboží za nové v záruční době začíná běžet záruka nová.
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 • Reklamované zboží kupující zašle běžnou nebo doporučenou poštou na adresu prodávajícího: suspect animal s.r.o., Kladoruby 79, 679 61 Letovice. Při zaslání reklamovaného zboží na dobírku nebude tato zásilka přijata. Zboží prodávající doporučuje pojistit.
 • Pokud bude kupujícímu reklamace uznána jako oprávněná a je-li vadné plnění nepodstatným plněním smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
 • V případě vrácení kupní ceny prodávající vrací i náklady, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží.
 • Pokud nebude kupujícímu reklamace uznána jako oprávněná, zboží bude vráceno zpět na jeho adresu
 • Nárok na uplatnění reklamace zaniká při mechanickém poškození vzniklém neopatrnou manipulací, opotřebením výrobku a jeho částí způsobené jejich běžným používáním, zanedbáním péče o zboží, nevhodnou údržbou nebo bylo-li zboží poškozeno živly. Dále také neodbornými zásahy a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba.
 • K reklamovanému zboží je vždy nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení, uvedení důvodu reklamace, kontaktních údajů a čísla účtu kupujícího v případě uznání reklamace a vrácení platby za reklamované zboží
 • Špinavé či zapáchající zboží k reklamačnímu řízení nebude přijato

Ochrana osobních údajů

 • Veškeré osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. Osobní údaje, které kupující poskytne o své svobodné vůli prodávajícímu uzavřením kupní smlouvy (objednávky) a tento je pro účely prodeje zpracovává, prodávající nezveřejňuje, nezpřístupňuje ani neposkytuje třetím osobám a chrání je před poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu internetového obchodu a nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou poskytnutí v omezeném rozsahu přepravních společností, k čemuž dává kupující výslovný souhlas učiněním objednávky. Prodávající se sdělením osobních údajů od kupujícího stává správcem osobních údajů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nutné pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností prodávajícího a pro ochranu oprávněných zájmů obou smluvních stran. Osobní údaje pro výše uvedené účely jsou prodávajícím jako poskytovatelem zpracovány pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nutnou a stanovenou platnými právními předpisy.
 • Odesláním objednávky, tj. uzavřením kupní smlouvy, kupující uděluje prodávajícímu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží, a to na dobu nezbytnou a pro plnění smlouvy prodávajícím. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Zákazník a kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu viz ochrana osobních údajů
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

Uživatelský účet

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Řešení sporů

 • Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 • Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 • Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

Závěrečná ustanovení

 • Prodávající nezodpovídá za nedoručení či včasné nedoručení objednávky kupujícího prodávajícímu z technických důvodů nespočívajících na straně prodávajícího.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí právními předpisy platnými v České republice.
 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Výše uvedené všeobecné obchodní podmínky nabývají platnost a účinnost dne 1.12.2023

Provozovatel internetového obchodu / adresa pro doručování

suspect animal s.r.o.
Kladoruby 79
679 61 Letovice
IČ: 29207908, DIČ: CZ29207908
č.ú.: 2702131768/2010, Fio banka, a.s.

účet pro platby v eur: 2702131805/2010 EUR účet
IBAN: CZ97 2010 0000 0027 0213 1805 EUR účet
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

registrace: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 65731

 
 
 
 
 
 

Naši milí zákazníci,

už je to tady zase... V sobotu tady máme 
Den bez spodního prádla!

Oslavme tento den jako osvobození se od norem společnosti dalším slevovým kupónkem
na krásných 20%, který tady pro vás máme na pár hodin, kdo ví... možná i a pár dnů a který vložíte do políčka v prvním kroku nákupního košíku aby jste
bez spoďárů nezůstali moc dlouho ;)

S24BAMBOOMANIE

Tak si ho užijte dokud je, nikdo neví jestli tady pro vás bude ještě i zítra ;)

U všech produktů v kategorii OUTLET jsou ceny již výrazně zlevněny a proto u nich není možné použít jakýkoli slevový kupon.