Obchodní podmínky

Objednání zboží - uzavření kupní smlouvy

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi společností
suspect animal s.r.o. (dále jako „prodávající“) a zákazníkem (dále jako „kupující“) při prodeji a koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené ve formě nabídky ze strany prodávajícího a objednávky na dodání zboží ze strany kupujícího.

 • Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká odesláním vyplněného formuláře elektronické objednávky (dále jako „objednávka“) kupujícím prodávajícímu. V objednávce musí být vyplněny tyto údaje:
  a) identifikační údaje kupujícího (jméno a příjmení, přesná a úplná adresa bydliště, popřípadě adresa dosílací, e-mailová adresa, telefonní číslo)
  b) specifikace objednaného zboží (název zboží, velikost, barva a případné další navazující specifikace) a jeho množství - počet objednaných kusů
  c) způsob platby za zboží
  d) způsob dodání zboží

Na objednávku kupujícího, která neobsahuje údaje nezbytné pro plnění smlouvy a dodání zboží, prodávající nepřihlíží. Uzavření kupní smlouvy bude kupujícímu potvrzeno zasláním automatické zprávy na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce

 • Odesláním objednávky se tato považuje za závaznou a kupující tímto uzavírá kupní smlouvu na vybrané zboží a vstupuje tím do smluvního vztahu s prodávajícím, který se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Odesláním objednávky kupující tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího bez výhrad přijímá

Odstoupení kupujícího od smlouvy

 • Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14ti pracovních dnů ode dne převzetí zboží, pokud se nejedná o zboží zhotovené podle osobních požadavků kupujícího (korekce barevného prošití dle vlastního návrhu, úprava rozměrů, změna použí nebo odstranění loga mimo stálou nabídku atd). Odstoupením kupujícího od smlouvy se smlouva ruší od začátku.
 • V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoužité, nepoškozené, originálním nepoškozeném obalu a s dokladem o jeho zakoupení u prodávajícího (fakturou). Zboží je nutno zaslat na adresu sídla prodávajícího s průvodním dopisem, který bude obsahovat mimo jiné číslo účtu k případnému vrácení platby (prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození během přepravy) - viz reklamační řád. Náklady na vrácení zboží hradí kupující.
 • V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen:
  a) převzít zboží zpět
  b) vrátit kupujícímu nejpozději do 14ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy, ne však dříve než 3 dny od obdržení vráceného zboží prodávajícím, cenu zaplacenou za zboží včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží.
 • Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, pokud jde o prodej zboží zhotoveného podle osobních požadavků kupujícího a určeného osobně pro jednoho kupujícího (tzn. korekce barevného prošití dle vlastního návrhu, úprava rozměrů, změna použí nebo odstranění loga mimo stálou nabídku atd.)
 • V případě zlevněných produktů označených v obchodě jako “SLEVA”, "VÝPRODEJ" nebo "OUTLET" se reklamace nevztahuje na výměnu zboží za jiné velikosti. Zboží lze pouze vrátit. Takto se označuje zboží, které se týká produktů ze starších kolekcí, kde už není skladem kompletní velikostní řada, výprodeje vzorků použitých k focení produktů, popřípadě zboží v druhé jakosti, kde je malá vada materiálu - zesílená nit (zápředek), malá skvrna nebo vada tisku - informace o případné vadě je vždy uvedena přímo v popisu produktu

Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

 • Způsob dodání zboží je prostřednictvím kurýrní společnosti PPL nebo Českou poštou
 • náklady na doručení zásilky zboží na místo dodání uvedené kupujícím v objednávce hradí kupující. Náklady na doručení u objednávky vyšší než 1000Kč bez nákladů na doručení zásilky jsou zdarma. Zboží je během přepravy pojištěno pro případ poškození či ztráty, toto pojištění je již zahrnuto v ceně dopravy. Místo dodání zboží si stanoví kupující při objednávání zboží. Za splnění dodání zboží se považuje jeho doručení na adresu uvedenou v objednávce kupujícího
 • dodání zboží kupujícímu bude podle dostupnosti zboží a provozních možností dílny prodávajícího realizováno v co nejkratším čase. Dodání zboží přepravní službou ke kupujícímu je 24-72hodin od odeslání zboží od prodávajícího. Celková doba dodání zboží označeného SKLADEM může být až 5dní a nelze vymáhat dřívější doručení
 • Dodané zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení kupujícím vlastnictvím prodávajícího. V případě nepřevzetí zboží kupujícím si prodávající vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si kupující zboží nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručování.
 • Prodávající vystaví k objednanému zboží fakturu a dodací list

 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít

Platební podmínky

 • Ceny výrobků uvedené na internetové stránce jsou pro kupujícího konečné včetně DPH. Předložením platné poukázky na slevu může kupující u prodávajícího uplatnit nárok na slevu z kupní ceny ve výši uvedené na poukázce. Slevy se nevztahují na již slevněné zboží. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Kupující je povinen uhradit cenu zboží buď platbou na dobírku (PPL - platba možná v hotovosti nebo platební kartou, Česká Pošta pouze v hotovosti). Dále předplatbou na účet suspect animal s.r.o. - po odeslání objednávky je vždy zasláno kupujícímu na jím zadanou e-mailovou adresu potvrzení jeho objednávky s veškerými nutnými platebními údaji. Zboží kupující zaplatí na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno. Tento způsob úhrady je považován za zálohovou platbu na objednané zboží. Dále je možná úhrada přes platební portál PayPal
 • Objednávky zasílané na Slovensko je možné uhradit pouze předplatbou (viz bod výše) nebo přes platební portál PayPal. Dobírkové zásilky nejsou pro Slovensko možné.

Další smluvní podmínky

 • Pokud prodávající nedodrží smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat, je povinen o tom neodkladně informovat kupujícího.
 • Pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění, prodávající je povinen uhradit veškeré prokázané náklady, které kupující vynaložil na objednání zboží. Při náhradním plnění je prodávající povinen kupujícímu dodat zboží ve stejné kvalitě a ceně nebo tak, jak se s kupujícím písemně dohodnou.
 • V případě, že kupující zboží nepřevezme a ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží kupujícím vzniknou. Dále má právo od kupní smlouvy odstoupit. Náklady spojené s dodáním zboží jsou 150 Kč vč DPH za jednu objednávku. 

Reklamace

 • Kupující si je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout. Pokud zjistí mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen stav zboží zkontrolovat a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození včetně fotodokumentace, který podepíše společně se zástupcem dopravce. Zodpovědnost za poškození během dopravy zboží kupujícímu nese dopravce, protože zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.
 • Prodávající zodpovídá za poškození, které má zboží při převzetí kupujícím a během záruční doby. Záruční doba je 24 měsíců a začína platit ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním. Viz reklamační řád. Pokud kupující zjistí poškození, za které zodpovídá prodávající, je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Reklamační řád

Tento reklamační řád je v souladu s ustanoveními platných zákonů o ochraně spotřebitele a upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky, která je uplatněna spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením platných zákonů obchodního zákoníku a vztahuje se na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

 • Na zboží prodávaném v e-shopu suspect animal s.r.o. se vztahuje záruční lhůta
  24 měsíců za podmínek dle platných zákonů
 • Záruční lhůta začíná běžet od převzetí objednaného zboží kupujícím. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny objednaného zboží za nové v záruční lhůtě začíná běžet záruka nová.
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 • Reklamované zboží kupující zašle běžnou nebo doporučenou poštou na
  adresu prodávajícího: suspect animal s.r.o., Kladoruby 79, 679 61 Letovice. Při zaslání reklamovaného zboží na dobírku nebude tato zásilka přijata. Zboží prodávající doporučuje pojistit.
 • Pokud bude kupujícímu reklamace uznána jako oprávněná, prodávající obratem zašle zboží nové nebo vrátí kupujícímu kupní cenu zaplacenou za zboží včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží.
 • Pokud nebude kupujícímu reklamace uznána jako oprávněná, zboží bude vráceno
  zpět na jeho adresu
 • Nárok na uplatnění reklamace zaniká při mechanickém poškození vzniklém neopatrnou manipulací, opotřebením výrobku a jeho částí způsobené jejich běžným používáním, zanedbáním péče o zboží, nevhodnou údržbou nebo bylo-li zboží poškozeno živly. Dále také neodbornými zásahy a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba.
 • K reklamovanému zboží je vždy nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení, uvedení
  důvodu reklamace, kontaktních údajů a čísla účtu kupujícího v případě uznání reklamace a vrácení platby za reklamované zboží
 • Špinavé či zapáchající zboží k reklamačnímu řízení nebude přijato

Ochrana osobních údajů

 • Veškeré osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v souladu s platným zákonem o ochraně osobních údajů. Osobní údaje, které kupující poskytne o své svobodné vůli prodávajícímu uzavřením kupní smlouvy (objednávky) a tento je pro účely prodeje zpracovává, prodávající nezveřejňuje, nezpřístupňuje ani neposkytuje třetím osobám a chrání je před poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu internetového obchodu a nejsou poskytovány třetím osobám s vyjímkou přepravních společností
 • Odesláním objednávky (tedy uzavřením kupní smlouvy) kupující uděluje prodávajícímu ve smyslu § 7 zákona č. 428/2002 Sb o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží, a to na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy prodávajícím. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Zákazník souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi a to až do písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Prodávající nezodpovídá za nedoručení či včasné nedoručení objednávky kupujícího prodávajícímu z technických důvodů nespočívajících na straně prodávajícího.
 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí právními předpisy platnými v České republice.

Výše uvedené všeobecné obchodní podmínky nabývají platnost a účinnost dne 1.11.2016

Provozovatel internetového obchodu / adresa pro doručování

suspect animal s.r.o.
Kladoruby 79
679 61 Letovice
tel: 608 847 767
e-mail: objednavky@motopradlo.cz

IČ: 29207908, DIČ: CZ29207908
č.ú.: 4211072934/6800, Sberbank CZ, a.s.
účet pro platby v eur:
IBAN: 3968000000004211072934
SWIFT: VBOECZ2X
registrace: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 65731